top of page
Vista de montañas

SI EL VOLS ESTUDIAR AMB MÉS CLAMA, EL POTS DESCARREGAR.

REGLAMENT COPA TUGA 2023

1 INFORMACIÓ GENERAL

La COPA TUGA BTT, d’ara en endavant CTBtt, és un circuit de proves de BTT gestionat per la marca esportiva TUGA WEAR, de la mà de les organitzacions/ empreses / clubs encarregats de la gestió de cada una de les proves que conformen el campionat; Fes Bici 3.0,AEM de Kp, Ke Passa Tiu Team, Mon Biker CC, Natural Mountain Sports.

Les proves organitzades són circuits de MTB dins del marc d’una especialitat ciclista que concep aquest esport com un exercici físic amb finalitats d’oci, turístiques, culturals i competitives.

Les proves estaran OBERTES al tràfic de vehicles, en tot moment el participant té l’obligació de complir el codi de conducció vial, podent ser multat per imprudències o per no respectar les normes de tràfic, per les autoritats competents.

1. Les sortides es realitzaran en dissabte, en diumenge o en festius. (L’organització es reserva el dret de poder fer modificacions en els horaris prèviament establerts.)

2. Els participants hauran de complir els horaris marcats per l’organització pertinent de cada carrera en els diferents punts de pas/control, podent comportar l’eliminació del participant el fet de no arribar a tots els punts de  pas/control abans del temps marcat per l’organització de cada prova.

3. Les inscripcions són estrictament personals i intransferibles, no poden ser utilitzades per una altre persona diferent a la inscrita. Excepte casos especials mencionats en aquest reglament.

4. Tots els inscrits accepten la normativa de les prova i d’aquest reglament.

 

2 RECORREGUTS

Els recorreguts oficials de cada prova seran els publicats en la pàgina web oficial de la CTBtt; www.copatugabtt.com

Els itineraris discorren per camins i cada participant ha de ser plenament conscient de la longitud i la dificultat de la prova, que es desenvoluparà sota possibles condicions climàtiques de fred, pluja, vent... per tant haurà de preveure que la seva indumentària així com les seves condicions físiques siguin les adequades per a realitzar la prova.

Els recorreguts de totes les proves de la CTBtt estaran degudament senyalitzats i opcionalment es facilitarà el track per aquells que vulguin seguir-lo amb GPS.

És responsabilitat del participant la utilització de GPS i el seguiment del track facilitat per l’organització.

 

3 INSCRIPCIÓ

Les inscripcions es tanquen el dia que s’indiqui als canals d’informació de la CTBtt o al haver arribat al límit màxim d’inscrits prèviament fixat per l’organització encarregada de cada prova.

 

4 POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

Anul·lacions o Modificacions de la Copa Tuga BTT 2023

Qualsevol anul·lació o modificació d’una inscripció s’haurà de tramitar mitjançant el correu electrònic de l’organització encarregada de cada prova de la CTBtt:

 • El Bou de Montbui: Fes Bici 3.0 - @

 • Xallenger: AEM de Kp - @

 • La Xalada: Ke Passa Tiu Team - @

 • Mon Biker CC: Mon Biker CC - @

 • Jurasic Bike Race: Natural Mountain Sports - @

 • Tuga Bike: Tuga Wear - @

La data de la sol·licitud de l’anul·lació de la inscripció determinarà la quantitat econòmica que serà retornada del total d’aquesta.

Més de 29 dies: 80%

De 29 a 15 dies: 50%

De 14 a 8 dies: 25%

Última setmana: 0%

 

Anul·lacions o Modificacions de la Copa Tuga 2023 per causa de PANDÈMIA:

En cas de cancel·lació total o ajornament de l'esdeveniment per ordre de Generalitat a causa de la pandèmia de la Covid-19, s'aplicaran les següents condicions:

 • Traspàs de la inscripció a la nova data proposada de la cursa de forma gratuïta.

 • Canvi de titular de forma gratuïta.

 • Devolució de el 80% de l'import de la inscripció, (20% en concepte de despeses generades en la preparació de la prova).

 

5 ASSEGURANÇA

En el preu de la inscripció va inclosa l’assegurança.

La participació en qualsevol prova de la CTBtt es realitzarà sota la pròpia responsabilitat i risc de l’atleta participant. En el moment de la inscripció, el participant manifesta trobar-se físicament apte per la prova.

El participant realitza el recorregut sota la la seva única i absoluta responsabilitat, eximint a l’organització de tota responsabilitat en la que el participant pugui incórrer personalment en motiu de la seva participació a la prova. Aquesta descàrrega fa referència expressa a qualsevol tipus de lesió, inclús les que puguin produir la mort del participant, amb la condició de que en vista d’aquesta descarrega ni els beneficiaris del participant, que prèviament s’ha inscrit i acceptat aquest reglament, ni els hereus podran fer valer cap reclamació conra les parts exonerades, és a dir els organitzadors de cada prova o l’organització.

 

6 RECOLLIDA DE DORSALS.

El mateix dia de la prova.

En algunes proves es podran recollir els dorsals els dies previs a l’esdeveniment en determinats punts prèviament notificats als inscrits.

Tots els participants hauran de portar obligatòriament i de tal forma que sigui fàcilment visible el dorsal.

Els participants que no portin el dorsal visible podran ser exclosos del recorregut per part dels membres de la organització o de les forces del ordre.

El dorsal i el xip són articles personals i intransferibles. La persona inscrita només podrà participar amb el dorsal que li hagi sigut assignat i accepta no facilitar-ne l’ús del mateix a altres persones.

Per a recollir el dorsal és obligatori presentar el DNI, en el cas que no s’hagi subscrit l’assegurança contractada per a l’organització de la prova. Si es recullen dorsals de terceres persones s’haurà de presentar una fotocòpia del DNI, juntament amb el justificant d’inscripció que es rebrà per mail al fer la inscripció.

El participant tindrà la responsabilitat i l’obligació de guardar el dorsal que se li entregarà a la primera prova que participi de la CTBtt, per a utilitzar-lo en les altres proves de la CTBtt en les que participi.

En cas de perdre el dorsal o no disposar-ne el dia de participació en una prova que no sigui la primera del participant en la Copa Tuga, l’organització li facilitarà un nou dorsal, però aquest haurà d’abonar una penalització econòmica de 5€, en metàl·lic a la organització que li gestioni el canvi, en concepte de despeses de gestió.

 

7 AVITUALLAMENTS

Durant els recorreguts de les diferents proves hi hauran varis avituallament líquids i sòlids situats als punts marcats al recorregut de les diferents proves, publicats a www.copatugabtt.com.

 

8 CONTROL DE TEMPS

El control de temps es realitzarà de manera electrònica mitjançant l’ús de xips situats en la part posterior dels dorsals.

El sistema de control de temps ha demostrat la seva fiabilitat total, pel consegüent es desqualificarà automàticament a tots aquells participants que no tinguin un control de pas en tots els punts de control; Sortida a la hora prevista, arribada i altres punts de control situats al llarg del recorregut, si l’organitzador ho considera oportú.

9 SERVEIS MÈDICS

L’organització disposarà, durant el desenvolupament de les proves, d’un equip mèdic conformat per professionals i l’equip mèdic necessari, especialment contractat per a la realització de cada prova en qüestió.

 

10 SEGURETAT

Tots els participants hauran de conèixer i complir escrupolosament les disposicions de la “Ley de Seguridad Vial y su Reglamento”. Les diferents proves de la CTBtt transcorren per carreteres obertes al tràfic i pistes forestals.

Els participants que no compleixin la llei mencionada anteriorment seran expulsats de la prova en la que estigui competint i no podrà inscriure’s en cap de les altres proves de la CTBtt 2023 i en funció de la gravetat de la falta, es privarà la participació a les proves de les següents edicions de la CTBtt.

Cada participant al inscriure’s alguna prova de la CTBtt reconeix haver llegit la totalitat del reglament i amb això assumeix els riscos inherents a la participació d’una prova oberta al tràfic, amb un temps que exclou a l’organització de tota responsabilitat, per qualsevol incidència o accident derivat de la participació de la mateixa.

11 ACCIDENTS I PÈRDUES

L’organització no es fa responsable de cap accident del que pugui ser causa o víctima el participant, que estarà cobert per l’assegurança contractada per cada organitzador.

Tampoc es fa responsable dels gastos ni els deutes que puguin contraure els participants durant la realització d’alguna de les proves de la CTBtt, ni de l’extraviament o danys que puguin patir les bicicletes o algun altre equipament dels participants.

El participant eximeix a l’organització de responsabilitats per pèrdua o deteriorament d’objectes personals per qualsevol circumstància.

12 MODIFICACIONS I DRET D’ADMISIÓ

L’organització es reserva el dret de realitzar les modificacions que consideri oportunes quan per algun motiu ho trobi necessari.

La organització es reserva el dret d’admissió.

13 MEDI AMBIENT

Les diferents proves es desenvolupen pel territori natural de l’Anoia i l’Alt Penedès, per consegüent serà obligació de tots els participants juntament amb els membre de les diferents organitzacions, preservar l’entorn mirant de deixar la petjada mínima pel traçat de les diferents proves.

Queda terminantment prohibit llençar deixalles de qualsevol mena fora dels espais designats amb aquest objectiu. Serà motiu de desqualificació l’incompliment d’aquesta norma elemental per part dels participants.

 

14 DRETS D’IMATGE

L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a Tuga Wear i a les diferents organitzacions de les proves que conformen la CTBtt, Fes Bici 3.0, AEM de Kp, Ke Passa Tiu Team, Mon Biker CC i Natural Mountain Sports a la gravació o captura fotogràfica total o parcial de la seva participació a qualsevol de les proves de la CTBtt i dona el seu consentiment per a que es pugui utilitzar la seva imatge en accions de promoció d’alguna de les proves o de la CTBtt, en qualsevol mena de format audiovisual existent (premsa escrita, fotografia, xarxes socials, cartellera, mitjans de comunicació tradicionals...)

Així doncs cedeix tots els drets relatius a l’explotació comercial i publicitària que la organització consideri oportuna realitzar, sense dret per part del participant a rebre cap compensació econòmica.

 

15 PENALIZACIÓ

De manera estricta es penalitzarà aquells participants que:

 1. No respectin el codi de circulació.

 2. No respectin les consignes indicades per les forces del ordre i per la pròpia organització.

 3. No passin pel control de sortida o per algun dels altres situats al llarg dels circuits.

 4. Embrutin o degradin el traçat de la prova o l’entorn que l’envolta.

 5. No respectin les normes mediambientals.

 6. Disposin de vehicles autopropulsats. (Excloem les e-bikes d’aquesta penalització ja que compten amb una normativa especial.)

 7. No facin un correcte ús del casc o no l’utilitzin. (Ús del casc obligatòri.)

 8. No porti visible el dorsal a la bicicleta.

Els membres de les forces de l’ordre i l’organització de cada prova, prendran nota dels participants que duguin a terme alguna de les accions o conductes mencionades anteriorment.

Les organitzacions de les diferents proves prenen el compromís davant la resta de participants de sancionar-los de manera efectiva, seguint el procediment:

 1. Desqualificació de la prova.

 2. Inclusió als llistats de participants sancionats, per a la seva posterior publicació.

 3. Prohibició de participar en les altres proves de la CTBtt’23

 4. Prohibició de participar en pròximes edicions de la CTBtt

 5. Sancions imposades per les autoritats competents.

 

16 CONTROLS

La organització de cada prova tindrà la potestat per designar un grup de persones col·laboradores que estaran en els controls, vetllaran per la seguretat de la prova així com per assegurar el total compliment de la normativa estipulada en aquest reglament per part dels participants.

Aquestes persones tindran el mateix poder acusador que qualsevol membre de l’organització.

 

17 VEHÍCLE  "FINAL DE LA PROVA"

Tots els participants que siguin adelantats pel vehicle que tanca la prova, és a dir pel “vehicle escombra”, passarà a considerar-se desqualificat de la prova.

 

18 SUSPENSIÓ DE LA PROVA

Les diferents organitzacions i la organització de la CTBtt no assumiran cap responsabilitat si alguna de les proves es suspèn o s’aplaça per causes de força major. Tanmateix no es fan responsables de les decisions que a títol personal prenguin els participants com a conseqüència de la suspensió o aplaçament.

 

19 PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Fes Bici organitzador d’el Bou de Montbui, AEM de Kp organitzador de la Xallenger, Ke Passa Tiu Team organitzador de La Xalada, Mon BIker CC, organitzador de la Mon Biker CC, Natural Mountain Sport organitzador de Jurasic Bike Race i Tuga Wear organitzador de la Tuga Bike Castellolí, garanteixen el ple compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, i així, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, el firmant queda informat i dona el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents al la base de dades de la Copa Tuga BTT i de Tuga Wear, i al tractament de les dades per a l’utilització en relació a gestions administratives, comercials, promocionals, publicitàries i d’altres activitats pròpies de la mateixa finalitat.

 

20 SISTEMA CLASSIFICACIÓ DE LA COPA TUGA BTT

La CTBtt funcionarà amb un sistema de classificació per temps. Al finalitzar la darrera prova de la Copa, la Tuga Bike, els participants que hagin participat en mínim 5 proves i tinguin el menor temps acumulat, seran els guanyadors.

Es donarà premi als 3 primers classificats de les següents categories:

-Junior Maculí.

-Junior Femení.

-Èlit Masculí.

-Èlit Femení.

-Masters 30 Masculí.

-Masters 30 Femení.

-Masters 40 Masculí.

-Masters 40 Femení.

-Masters 50 Masculí.

-Masters 50 Femení.

-Masters 60 Masculí.

-Masters 60 Femení.

-Absolut Masculí.

-Absolut Femení.

-E-bikes Masculí.

-E-bikes Femení.

Per entrar a la classificació general de la CTBtt s’haurà d’haver participat mínim en 5 de les 6 proves de la CTBtt. En cas d’haver participat en les 6 proves, s’agafaran els 5 millors temps per a fer la classificació final.

Les posicions amb premi per a les diferents proves de la CTBtt seran els 3 primers participants de les següents categories:

-Junior Maculí.

-Junior Femení.

-Èlit Masculí.

-Èlit Femení.

-Masters 30 Masculí.

-Masters 30 Femení.

-Masters 40 Masculí.

-Masters 40 Femení.

-Masters 50 Masculí.

-Masters 50 Femení.

-Masters 60 Masculí.

-Masters 60 Femení.

-Absolut Masculí.

-Absolut Femení.

-E-bikes Masculí.

-E-bikes Femení.

 

També hi haurà premi per a l’equip més nombrós en cada prova.

 

21 EDAT PER A PARTICIPAR.

Les persones majors d’edat podran participar sense cap tipus de restricció a banda de les mencionades prèviament en aquest contracte.

Les persones menors d’edat nascudes fins al 2007, que durant el 2023 facin 16 anys, podran participar a les diferents proves de la CTBtt sempre i quan el dia de la cursa portin una autorització firmada pel seu Pare/Mare/Tutor Legal, on se l’autoritzi a participar a la prova en qüestió i aquest accepti tota la responsabilitat dels danys físics o mentals que pugui incórrer el menor d’edat durant la participació en la prova de la CTBtt.

L’organització no es fa responsable de la falsificació d’aquest document per part del participant menor d’edat o algu del seu entorn, manifestant en cap cas assumir-ne la responsabilitat de la participació del menor i reservant-se el dret d’empendre accions legals contra el Pare/Mare/Tutor Legal, del participant o la persona que ha falsificat l’autorització.

 

22 SORTIDA

Les Ebikes sortiran 30 min abans que les bicicletes musculars.

A partir de la segona prova de la CTBtt, a les sortides hi haurà un claix de líders on sortiran els 3 primers i les 3 primeres de cada categoria.

 

23 ACCEPTACIÓ

El fet d’inscriure’s en qualsevol de les proves de la CTBtt’23 suposa l’acceptació del present reglament i la renuncia a tots els drets contra l’organització de la CTBtt o qualsevol altre organització de les proves que conformen la CTBtt’23, renunciant a tota acció legal que pugui derivar-se de la participació a la prova.

bottom of page